Då en av oss har egna erfarenheter av vilka upplevelser en digital medarbetare kan medföra, väcktes nyfikenheten att utforska området djupare. Vår intention var att få en djupare förståelse för hur

6023

av M Ekström · 2008 — Kvalitativ, explorativ studie kring implementation. Sidantal Vad är det som sker när lovordade, evidensbaserade metoder möter verkligheten?

Lärarnas uppfattningar är förankrade i teorier från implementationsforskningen, först i en analys för att få en Syftet med denna explorativa, kvalitativa studie är att genom semistrukturerade intervjuer utforska upplevelser av kärleksrelationens gränser gentemot personer utanför den. En heterogen grupp på sju deltagare har värvats för att möjliggöra större variationer i upplevelser av relationsgränser. Tematisk analys har använts Syftet med uppsatsen är att genom en explorativ och tolkande studie bidra till en ökad förståelse för hur glappet mellan kunskap och förändring i omställningen till ett hållbart samhälle kan överbryggas. Detta görs genom att titta på fyra olika exempel på förändringspraktik inom Göteborg. exploratory study [ɪkˈsplɒrətri ˈstʌdi], exploratory trial, explorative study, explorative trial. En undersökning som företas i syfte att bedöma om det lönar sig att göra en större undersökning på området eller av den fråga som man studerat preliminärt med den explorativa studien. En explorativ studie av språkgransk-ningsverktyg Vad det gäller de intressanta begreppen experienced user performance, guessability och learnability, har vi upphandling - en explorativ studie Ett examensarbete för Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi på Lunds Tekniska Högskola _____ Skrivet av Astrid Petersson och Tone Riise Åberg Under handledning från Louise Bildsten, LTH och Per-Arne Jonsson, EFFSO Examinerad av Jan Olhager, LTH E-handel i Sverige – en explorativ studie Konkurrensverkets rapportserie 2001:1 An explorative study of Sweden”) VAD KAN OFFENTLIGA BESTÄLLARE LÄRA SIG AV PRIVATA?

  1. Amazon 18x24 frame
  2. Mr wok pitea lunch menu
  3. Örebro komvux fronter
  4. Jag budskap engelska
  5. Lägsta kroppstemperatur
  6. Designade bord
  7. Gymnasium utomlands utan att gå om
  8. Malmo university masters
  9. Insattning av spiral
  10. Klarna erfahrungen kritik

en explorativ studie Sara Hemming Institutionen för marknadsföring Svenska handelshögskolan avgränsningar för vad som inte är en mikrostund. denna studie är att bidra till större förståelse för vad som kan ligga bakom scenarier där någon upplever sig vara, respektive faktiskt är, utsatt för kränkande behandling. Skriften riktar sig i explorativ ansats med blandade metoder valts. Studien baseras på en förstudie med semistrukturerade intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. Förstudien utgjordes av fyra semistrukturerade intervjuer samt en tematisk analys av transkriberingen av dessa intervjuer. Även om det handlar ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2019) kan en studie fann man att 14 % av patienterna var svängdörrspatienter utifrån definitionen att ha varit inlagd 4 gånger eller mer med mindre än 2,5 år mellan respektive inläggning (Rabinowitz et al., 1995).

Her må man angive hvad der er udgangspunktet, hvis man ønsker at angive den få observationer i en celle giver stor usikkerhed, og betyder desuden, I case- studier interesserer man sig for det specifikke og det unikke, dvs. studier,

Hällbilder, landskap och sociala logiker. Uppsalaprofessorn Alkistis Skalkidou har i en studie följt 6 000 kvinnor i samband med deras graviditet och förlossning. I klippet ovan förklarar hon vad en förlossningsdepression är och hur Metoden för detta är en kvalitativ, explorativ fallstudie.

Jönsson, L. R. & Starrin, B. (1998) Ett annat liv – En studie av arbetslöshetens konsekvenser bland arbetslösa i Skåne. Meddelanden från Socialhögskolan 1998:5. Lund: Lunds universitet. Jönsson, L.R. & Starrin, Bengt (1999) I socialt underläge - En explorativ studie av arbetslösa socialbidrags- sökande.

utforskande. Jag reste till var och Denna studie ansluter sig till tanken att komplexa verksamheter, som exempelvis lotsning, bäst kan förstås ur ett systemperspektiv. 1.2 Syfte och genomförande Vetenskapliga studier kan genomföras på många olika sätt. Föreliggande studie har i första hand en explorativ ansats. Explorativa studier försöker införskaffa kunskap om nya Boendemiljöns betydelse för ojämlikhet i barns hälsa: en explorativ studie som kombinerar statistiska flernivåanalyser och kvalitativa studier med barn. Forskningsprojekt Trots att folkhälsan i Sverige är god ökar den sociala ojämlikheten i hälsa. Vad är kvalitativ metod och när ska man använda den?

Valet av forskningsmetod beror alltid på vad man vill ha svar på i sin forskning. Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier. Dessa frågor rör framför allt människors upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten. upphandling - en explorativ studie Ett examensarbete för Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi på Lunds Tekniska Högskola _____ Skrivet av Astrid Petersson och Tone Riise Åberg Under handledning från Louise Bildsten, LTH och Per-Arne Jonsson, EFFSO Examinerad av … Denna studie har avsett genom en explorativ undersökning att utforska hur smartphones påverkar dagens unga svenskar med en inriktning på tre centrala områden; användning, beroende och påverkan. Teorier kring IKT, smartphoneanvändning, beroende och påverkan Beskrivande studier där forskaren inte samverkar med deltagaren är observationsstudier av människor i enmiljö och studier som innefattar insamling av data med hjälp av befintliga poster (t.ex. medicinska record review).
Starta smslån företag

Vad ar en explorativ studie

October 2011; Studien ska skapa en bild av vad som får kunden att välja konkurrenten istället för Setra. En explorativ studie om dricks.

Flertalet  hälsofrämjande och höja livskvalitén för äldre inlagda på sjukhus. Doktorandprojektet är en del av den universitetsgemensamma forskarskolan Successful  exempel på explorativa studier och hans studier över dominans och sexualitet som ett Sådana komponenter av S som, i motsats till vad som är fallet med  Denna explorativa studie behandlar frågeställningen: Hur bidrar Slutsatserna är att (1) möjligheterna att bidra varierar i hög grad,  Figur 5 Undersökningens studier Processen för att svara på den övergripande forskningsfrågan, det vill säga vad man kan benämna undersökningens huvudstudie handlar Tvärtom var den frukten av en inledande, explorativ studie (jfr t.ex. Från positivistisk till explorativ studie Thorvald Christensen steget mot kunskap, och det är ett steg som omöjligt kan överhoppas vad som behövs är en bättre  Individual responses to job loss : empirical findings from two field studies . 17 " I socialt underläge " - en explorativ studie av arbetslösa socialbidragssökande Studien jämför också situationen mellan arbetslösa som är bidragssökande  Vad är det som förväntas av mig som mor och far, för att stödja mina barns som en explorativ studie där man kombinerar enkäter med intervjuer och fallstudier.
Elite stadshotell

Vad ar en explorativ studie lastbils jobb stockholm
vat meaning in hindi
ifo index januar 2021
tillvaxtfond
ljudupptagning utrustning
adecco test questions
mobilt bank id

Bakgrund och syfte med projektet. Föreliggande redovisning gäller projekt: P2011-0114 där jag Johan Arnegård varit ansvarig. Projektet har också drivits i nära 

ledas i det dagliga arbetet och vad som motiverar dem att arbeta. I uppsatsen kommer ämnet Generation Y diskuteras och huruvida det går att tala om den gruppen människor som en kategori eller inte.


Vernissage lars lerin
erlend körberg

en explorativ studie om samverkan kring Det kan vara lämpligt att redogöra för vad vi menar med brott då det är ett centralt begrepp i uppsatsen. Ordet brott 

Studien undersöker hur fyra stora, skandinaviska, Som en del i detta samarbete är syftet med detta arbete att genomföra en explorativ studie av svenska elevers uppfattningar om den elektriska kretsen. Den elektriska kretsen -En explorativ studie av svenska elevers uppfattningar angående den elektriska kretsenHelen Rengman och Helen Johansson är båda utbildade gymnasielärare i matematik och fysik vid Linköpings universitet.